"Nova Sento in Rete" n. 394 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 394     2004-10-23
> Esperanto - istruzioni per l'uso: Il Concorso Marelli
> Bando Concorso Marelli 2005
> La Premio "Ada Sikorska" unuafoje aljugxita
> (Re)aligxu TUJ al Pasporta Servo!
> Internacia Festivalo - La tradicia jarfina arangxo en Magdeburg!
> Instituto Zamenhof en Togolando
> TEJO sercxas volontulon


  Contenuto
Esperanto - istruzioni per l'uso: Il concorso Marelli

Grazie all'eredità lasciata dal benefattore Pier Luigi Marelli, e in base al suo testamento, è stato costituito un fondo i cui interessi vengono usati ogni anno per mandare gratuitamente giovani esperantisti ad un congresso mondiale.

Alcune destinazioni sono state:
- Seul e Chonan (Corea del Sud)
- Tampere (Finlandia)
- San Pietroburgo (Russia)
- Praga (Repubblica Ceca)
- Guentersberge (Germania)
- Adelaide (Australia)
- Assisi (Italia)
- Pechino (Cina)

Per usufruire di questa possibilità occorre avere al massimo 30 anni e aver superato un esame di terzo grado di lingua esperanto; i vincitori sono scelti da un'apposita commissione, tenendo conto sia del punteggio ottenuto nell'esame, sia delle attività svolte nel campo dell'esperanto. A chi vince vengono pagati non solo l'iscrizione e la pensione completa al congresso, ma anche il viaggio di andata e ritorno.
Ogni anno, se dopo aver pagato queste spese rimangono dei soldi, questi possono essere usati per iniziative promozionali del Premio Marelli stesso.
Questa possibilità è sicuramente un'occasione da non trascurare (passare l'esame di terzo grado non è difficile come si potrebbe pensare). Quindi, se siete interessati, vi consigliamo di imparare l'esperanto, sostenere gli esami fino al terzo grado e concorrere al Premio Marelli.

Per maggiori informazioni scrivere a:
Premio Marelli
Federazione Esperantista Italiana
viale Villoresi 38
20143 MILANO

Tel+fax 02 58100857BANDO CONCORSO MARELLI 2005

In attuazione:
a) delle disposizioni testamentarie del compianto esperantista Pier Luigi Marelli,
b) della delibera del CN Fei del 3.10.93,
c) della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Marelli del 9.11.97, è indetto un concorso per la premiazione di giovani in possesso del diploma di esperanto di 3° grado.
Il premio consiste in un viaggio gratuito a Vilnius (Lituania) - per poter partecipare al 90° Congresso Universale di Esperanto dal 23 al 30 luglio 2005 - oppure al 61° Congresso Giovanile Internazionale che si svolgerà a Zakopane (Polonia) dal 31 al 7 agosto 2005.
Requisiti: possono partecipare al concorso i giovani aventi i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età minima 18 anni, età massima 30 anni compiuti al 1° gennaio 2005;
c) possesso del diploma di 3° grado, rilasciato dall'Istituto Italiano di Esperanto o dall'ILEI/UEA;
d) nessuna precedente premiazione nello stesso concorso;
e) iscrizione alla FEI.
I membri del Consiglio di Amministrazione e i loro familiari non possono concorrere.

Definizione del premio. Il premio coprirà le seguenti spese:
a) iscrizione al Congresso;
b) viaggio col mezzo di trasporto più economico;
c) soggiorno nella località congressuale in alloggi universitari o equivalenti;
d) partecipazione a una eventuale gita programmata dal Comitato Organizzatore del Congresso, intercalata nel corso del Congresso, con esclusione quindi di ogni attività turistica antecedente o susseguente al Congresso;
e) assicurazione per l'assistenza sanitaria e contro gli infortuni in assenza di altre assicurazioni e accordi internazionali, nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.
La somma che il Comitato destinerà per ciascun vincitore sarà devoluta in due tempi: 1'80% circa anticipatamente, il saldo a rendiconto spese e previa relazione in esperanto sul viaggio effettuato.

Modalità di presentazione della domanda: entro il 15.2.2005 dovranno pervenire alla FEI (indirizzo qui sotto) le domande dei concorrenti e relativi allegati - certificato di cittadinanza, certificato di nascita, attestazione di conseguimento di diploma di 3° grado (il tutto in carta semplice), oppure autocertificazione con allegata fotocopia di documento d'identità valido.

Valutazione dei candidati e assegnazione dei premi. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riunirà dopo la data di scadenza di presentazione delle domande per l'esame delle stesse e per la proclamazione dei vincitori.
Nella valutazione si potrà tenere conto del punteggio conseguito negli esami e anche dell'attività svolta dal candidato nel movimento esperantista.

Per ulteriori informazioni:
Federazione Esperantista Italiana
Via Villoresi 38, 20143 MILANO MI (tel./fax 0258100857).

Istituto Italiano di Esperanto via Montanara Sud 91, 46010 CAMPITELLO MN
(Prof.ssa Laura Brazzabeni, tel. 0376 926099 - lbrazza@libero.it)La Premio "Ada Sikorska" unuafoje aljugxita

En Salou (Katalunio, Hispanio) la 4-an de oktobro estis unuafoje asignita la internacia Premio "Ada Sikorska Fighiera". Gxin ricevis Augusto Casquero el Valencio pro la plurjardeka sindedicxa agado por Esperanto en diversaj landoj kiel kurs-gvidanto, preleganto, organizanto de multaj naciaj kaj internaciaj kongresoj.

La transdono okazis en la kadro de la 12-a Internacia E-Semajno de Kulturo kaj Turismo, malfermita de la loka urbestro : cento da esperantistoj el ses landoj partoprenis en la Semajnaj programoj (prelegoj, debatoj kaj ekskursoj). La venonta cxiujara premio, dedicxita je la memoro de Ada -kiu dum 35 jaroj redaktis kaj eldonis la tiam sendependan "Heroldo de Esperanto"- estos asignita en auxtuno 2005.

Giancarlo Fighiera(Re)aligxu TUJ al Pasporta Servo!

Tri semajnoj antaux la limdato de la unua de novembro, Pasporta Servo 2005 enhavas nur 753 gastigantojn: http://www.tejo.org/ps/ps_map/index.htm Mankas la konfirmoj de 580 gastigantoj, jen la listo: http://www.tejo.org/ps/nekonfirmitoj_041009.txt

Rapide kontrolu se vi mem aperas en gxi! Kaj se vi tie renkontas konatojn, bonvolu informi ilin (ekz-e telefone) ke necesas konfirmi. Prefere uzu la formularon: http://www.tejo.org/ps/konfirmilo_form.htm, aux alikaze per retposxto aux papera posxto kun mencio de lando, urbo kaj nomo.

Antauxdankon,
Derk Ederveen, kompilanto de Pasporta Servo
http://www.tejo.org/ps ; paspserv2005@wxs.nl (forigu ciferojn!)
YahooGroup: http://groups.yahoo.com/group/PasportaServo
* Pasporta Servo strebas atingi 1300 gastigantojn en eldono 2005! Helpu nin! *
*** bonvolu ne ripeti mian mesagxon kiam vi respondas al gxi ***Internacia Festivalo - La tradicia jarfina arangxo bonvenigas vin en Magdeburg!

Karaj geamikoj,
jam la 21-an fojon ni okazigas sukcese la Internacian Festivalon.
Partoprenu ankaux vi en nia internacia rondo, el cx. 20 landoj! Ni ofertas al vi dumtage altkvalitajn prelegojn pri kadra kaj aliaj temoj, ekskursojn, urbajn promenojn kaj sportan aktivadon. Vespere allogas nia distra programo, i.a. muzika vespero, teatro kaj koncerto. Nia granda silvestra bufedo inauxguras la silvestran balon, antauxgxoju do pri komuna festado de la nova jaro ... En nia tuttaga ekskurso (fakultativa oferto) ni vizitos auxtobuse la mezepokan urbeton Tangermünde (60 km norde de Magdeburg).
Infanoj gxuas apartan porinfanan programon.

La klerigejo estas moderne restauxrita domo, meze en la urba centro, tamen en sentrafika cirkauxo. Cxiuj cxambroj disponas pri dusxoj kaj necesejoj.
Krome: lifto kaj agrabla kafeterio kun E-etoso, teretagxe. Pli ol multaj vortoj: navigu en niaj interretaj pagxoj, legu raportojn de partoprenintoj, vidu la fotojn de pasintjaraj IF-oj ... (retadresojn vd. malsupre)

Por aligxantoj gxis FINO DE OKTOBRO ni proponas RABATON: validas la aligxdato gxis 30 septembro 2004 - vi povas do sxpari 5 - 10 EUR po persono! Kompreneble same aktualas niaj kutimaj rabato-kuponoj, ekz-e por niaj longjaraj partoprenintoj. Novaj gastoj ricevas bonvenigan rabato-kuponon! Vi povas antauxpagi al unu el niaj kutimaj gxirokontoj, en Germanio, Belgio aux Francio.

IF estas arangxo por familioj kaj plenkreskuloj, kun specifa programo por mezagxuloj kaj infanoj. Ni celas lingve spertajn personojn, sed lauxdezire okazas paroligaj kursoj, ekzemple por via partner(in)o. La porjunulara arangxo IS okazas samtempe, sed ne samloke. Cxu pliaj demandoj, cxu deziro pri paperaj informiloj ? Skribu al ni! Bonvenon al IF, festu kun ni en internacia rondo! Ni gxojas (re)vidi vin!
Hans-Dieter Platz
(IF-organizanto)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTERNACIA FESTIVALO - LA JARFINA OFERTO POR VI
21-a IF en germana Magdeburg - kadra temo: Tradicioj
Aktuala aligxstato: 119 personoj el 18 landoj
HDP@internacia-festivalo.de Interreto: www.internacia-festivalo.deInstituto Zamenhof en Togolando

Nova Instituto aperis en Esperantujo: lernejo mezgrada kaj elementgrada en Togolando. Gxi estas konstruita en 2003-2004 kaj ekde septembro 2004 gxin vizitadas pli ol 200 lernantoj. Ili lernas la normalan instruprogramon de Togolando kaj krome Esperanton. Kompreneble ili poste volos uzi la lingvon en internaciaj kontaktoj, do la tutmonda esperantistaro povas baldaux bonvenigi multajn novajn togolandajn esperantistojn kiuj sercxos kontaktojn tutmonde.
Certe iuj demandos: kiel la togolandaj esperantistoj sukcesis atingi tiun sukceson? De kie ili prenis la monon?
La respondon povas doni Hans Bakker kiu laux peto de Gbeglo Koffi komencis kolekti monon cxe nederlandaj ne-esperantistoj por tiu cxi projekto.
Lernejoj, fondajxoj, entreprenoj kontribuis por "Lernejo en Togolando" ecx ne sciante ke temas pri iniciato de esperantistoj.
La esperantistaro, kiu kutimas ricevi alvokojn por finance subteni dekojn da fondajxoj, cxi-foje ne estis gxenata pro tiu cxi kampanjo. Tamen iuj kontribuis memvole - cxu unuopuloj, cxu asocioj. Meritas honoran mencion la nederlanda Esperanto-Asocio, kiu estis en la jaro 2000 la unua "sponsoro" kaj tiel metis la fundamenton de la kampanjo. Pli nuntempe: honoran mencion meritas la grupo Sunkompanio en Francujo, kiu ecx fondis francan helpasocion "Une école aux Togo".
La nova lernejo estas mastrumata de Asocio Tietti (mallonge: TIETo), togolanda asocio de instruistoj kunlaboranta kun landa asocio UTE. La kerna aktivulo tie estas Gbeglo Koffi, kiu nun krom sia profesia laboro kiel mezgrada instruisto pri matematiko, dum siaj "liberaj horoj" ankaux gvidas la Afrikan Oficejon de UEA, la novan lernejon "Instituto Zamenhof" kaj plenumas mil aliajn taskojn.
Kuragxon ni cxiuj deziras al niaj togolandaj amikoj.

Hans Bakker

GBEGLO Koffi, B.P. 13169, Lome, TOGOLANDO
Tel : (228) 227 21 17
(228) 227 51 64
Posxtelefono :(228) 928 16 26
E-posxto : esp.togo@cafe.tgTEJO SERCxAS VOLONTULON!

TEJO invitas vin kandidatigxi por la posteno de TEJO-volontulo en la CO de TEJO en Roterdamo. La volontulo devas preti labori dum 8 gxis 18 monatoj.
La nova periodo de volontulado komencigxu en novembro aux decembro 2004.
Plenaj detaloj legeblos en TEJO Tutmonde 2004:4--aux mesagxu al oficejo@tejo.org> kopie al

***Atentu:limdato por kandidatigxi estas 1-a de novembro plej malfrue.***

Tiel ke eblos komenci la volontuladon dum novembro, por transpreni laboron de nuna volontulo.

En la kandidatigxo estu sekvaj elementoj:
- Esperanto-vivresumo
- kandidatigx-letero
- lauxeble rekomend-leteroj

Kore,
Aleks KADAR
Gxenerala Sekretario de TEJO
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia