"Nova Sento in Rete" n. 581 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 581     2008-04-24
> Esperanto: istruzioni per l'uso - L'esperanto su Internet
> Unuafoje en Groseto kongresas infanoj...
> Triesto - Kristnaska konkurso 2008
> Torino - Oni festis la centjarigon de UEA
> Molise: corso e seminario nelle prossime settimane
> IJK-2009 en Cxehxio !!!!
> Maggio 2008 - Esperanto a Terrafutura
> Esperanto oficiale en la pagharo de la Monda Socia Forumo
> Debato pri komunecoj inter islamo kaj aliaj tradicioj


  Contenuto
Esperanto: istruzioni per l'uso - L'esperanto su Internet

Le reti telematiche sono l'ambiente a pi alto tasso di crescita tra gli
esperantofoni. La maggior parte degli utenti si trovano in Nord America o
in Europa Occidentale, ma i numeri sono in rapida crescita anche nelle
altre zone. Molti gruppi usenet, sessioni di chat, newsgroup e siti web
esistono in lingua e riguardo la lingua. Molti possono essere trovati
attraverso la Biblioteca Virtuale Esperanto al http://www.esperanto.net/veb/.

In Italia
Il sito della federazione esperantista italiana
www.esperanto.it

Virtuala Esperantujo
I siti degli esperantisti riuniti per categorie.
http://www.esperanto.se/virtuala/

www.esperanto.nu
Per farsi un'e-mail come.vuoi at esperanto.nu

http://www.EsperantoLand.org
Per avere informazioni varie sul movimento

Estratto dal sito
www.esperanto.it


Unuafoje en Groseto kongresas infanoj...

Kiel vi ^ciuj scias, de la 22a de la 29a de agusto vi estos en Groseto,
^ce la 75a Itala Kongreso de Esperanto.

Kaj granda nova^jo estas ke ^cifoje vi ne devos
trovi kien "parki" viajn infanojn.
La Kongreso jam solvis la demandon por vi, kaj
organizis "parkejon" por viaj infanoj.
Dum vi kongresas ili kongresos, dum vi laboras ili ludos...
Internacia strukturita stabo prizorgos
interanacian grupon da infanoj samtempe al la Kongreso,
en oportuna strukturo prizorgata da la eklezio.
La solaj limoj estas:
a^go - infanoj de 6 ^gis 13 jaroj de a^go.
lignvo - ili devas paroli Esperanton sufi^ce por
ne trovi^gi en a krei emabarason
La prezo ne estas limo, ^car la tuto kostos nur
250 eroj por la plenaj 5 tagoj...

Sin anoncoj kaj informoj: esperanto at edistudio.it

75a Itala Kongreso de Esperanto
75 Congresso Italiano di Esperanto
http:/italakongreso.esperantoitalia.it

esperanto at edistudio.it


Triesto - Kristnaska konkurso 2008

TRIESTA ESPERANTO-ASOCIO starigas internacian konkurson en la jaro 2008
sub la temo

Kristnasko - bilde kaj poezie
-----------------------------

Estas invitataj partopreni geknaboj el la tuta mondo, kun agxo de 6
gxis 14 jaroj, kiuj sendu, gxis la 10-a de novembre 2008, siajn verkojn
al la jena adreso:

Esperanto-societo, C.P. 601, Trieste Centro,
IT-34101 TRIESTE - Italio

Oni rajtas kontribui per unu aux pli da verkoj pri la supre indikita
temo, en la kategorio:

1) desegnajxo, maksimume unu A4-formata folio
2) poeziajxo.

La desegnajxo havu komenton aux frazon en la internacia lingvo Esperanto
kaj en la gepatra lingvo de la auxtoro.

La poeziajxo estu en la internacia lingvo Esperanto kaj en la gepatra
lingvo de la auxtoro.

Por cxiu verko estu ankaux indikitaj:
- persona kaj familia nomoj;
- posxta adreso;
- ago;
- lernejo kaj klaso.

Se eblas, bonvolu aldoni malgrandan foton de la auxtor/in/o.

Cxiuj konkursajxoj prezentigxos al publiko dum la kristnaska periodo
en 2008. La vizitontoj kaj elektota jxurio donos poentojn al la plej
bela verko el la du kategorioj. Oni anoncos la premiitojn, laux
kategorio kaj agxo (de 6 gxis 8 jaroj; de 9 gxis 11 jaroj; de 12 gxis
14 jaroj) enkadre de publika ceremonio en Triesto.

Por kromaj detaloj/informoj:

Edvige Ackermann
noredv at tele2.it aux testudo.ts at gmail.com


Torino - Oni festis la centjarighon de UEA

Sabaton, la 5-an de aprilo, Torina Esperanto-Centro aranghis, kunlabore kun
IEF, oficialan memorigon de la centjarigho de Universala Esperanto-Asocio,
fondita en januaro de 1908.
La aranghon gastigis en sia prestigha sidejo Centro Interculturale di
Torino, kiu mem zorgis pri gia diskonigado en la kultura medio de la urbo.
Plia alloga punkto de la programo estis la inauguro de la ekspozicio
"Esperanto: interkultura lingvo", konsistanta el 35 modernaj informaj
paneloj disponigitaj de IEF, kiuj restos du semajnojn elmontrataj en vasta
kaj ofte trairata koridoro de la Interkultura Centro.

Post enkondukaj vortoj de prof. Fabrizio Pennacchietti, prezidanto de
T.E.C., bonvenigis la cheestantojn la Direktorino de la gastiganta
Institucio, reliefigante la naturan rolon de Esperanto en interkultura
etoso. Sekve, la prezidanto de Itala Esperanto-Federacio, prof. Renato
Corsetti, rimarkigis la fakton ke, memorigante kaj festante la centjarighon
de Universala Esperanto-Asocio ni fakte celebras la ekziston, tra la tuta
mondo, de centoj da esperantistaj organizajhoj naskighintaj pli malpli en
la sama jardeko. Periodo kiun ni rajtas nomi "sezono de la espero" en la
historio de la homaro: Tiam naskighis la pacifisma movado kaj la homoj
sincere opiniis sin kapablaj plibonigi la mondon. Venis poste la terurajhoj
de la mondmilitoj kaj la naciismaj reghimoj; rasismaj penso kaj politiko
shajne superregis chie. Tamen, spite plurflankan persekutadon, pluvivis la
pacema idearo esperantista. Nuntempe, tra la tuta mondo nekalkulebla nombro
da homoj lernas la Internacian Lingvon per modernaj didaktikaj metodoj,
certe malsamaj kompare kun la pioniraj jaroj, sed tiujn homojn spronas la
samaj celoj kaj idealoj.

Venis la vico de la lingvisto, prof. Davide Astori, docento de la Parma
Universitato, kiu parolis pri la sinteno de lingvistoj rilate al Esperanto.
Neniu arkitekto, vizitinte urbon, asertus ke ghi ne estas urbo; kaj neniu
arkitekto kuraghus esprimi taksadon pri urbo pri kiu li havas nenian konon.
Tamen, kelkaj lingvistoj, surbaze de tute suprajha - kelkfoje ech absolute
nenia - kono de Esperanto, asertas ke ghi NE estas lingvo. Nu, lingvo estas
ilo kiu ebligas vochan kaj skriban interhoman komunikadon. Esperanto tion
ebligas, do ghi estas vivanta lingvo. Ja gi estas planlingvo, sed kiu
lingvo ne estas iel planita? Sed Esperanto estas ech pli ol lingvo. Por
ghiaj uzantoj ghi estas maniero por interpreti kaj prirevi la mondon. La
preleganto donis ankau originalan respondon al demando kiun ofte metas al
si mem scivolemuloj pri la tiel dirataj "artefaritaj lingvoj", nome: kial,
el la multnombraj lingvoprojektoj proponitaj kiel helplingvoj, nur
Esperanto sukcesis farighi vivanta plene esprimiva lingvo? Tre vershajne
pro tio ke la aliajn elpensis lingvistoj, dum Esperanto estis kreita de
medicinisto, kiu ek de la komenco vidis ghin kiel vivantan organismon.

Post mallonga pauzo, prelegis ing. Ranieri Clerici, vicprezidanto de
Universala Esperanto-Asocio, pri la tikla temo "Kiu estonto por Esperanto?"
Antau ol jheti rigardon al la antauvidebla estonto por la Internacia
Lingvo, la preleganto precizigis la signifon de lingvoplanado rilate al
Esperanto. Plej ofte la homoj emas vidi en la koncepto de lingvoplanado ion
negativan, kontraunaturan; sed, por Esperanto, la planado celis ghuste la
malon; fakte, en sia naskighanta lingvo Zamenhof forigis chion neracian,
modlante lingvon kiel eble plej proksima al la spontana, natura
parolmaniero de la infanoj.

La la preleganto, oni rajtas esti optimistoj rilate la estonton de la
Internacia Lingvo. Efektive, la esperantistoj daure havas la jhustajn
respondojn al problemoj kiuj, tra pasintaj jardekoj kaj jarcentoj, okazigis
militojn inter malsamaj etnoj kaj nacioj. Krome, dum la lasta jarcento, en
la okcidenta parto de nia planedo, en la daro de malmultaj jaroj okazis
gravegaj pozitivaj sangoj tute ne antauvideblaj, kiel, ekzemple, la starigo
de Eropa Unio fare de Statoj pli frue feroce interbatalintaj. Io simila
povus okazi ankau rilate al Esperanto.

Trafa respondo al la chiama objeto "Por la rolo de Internacia Lingvo jam
venkis la angla" estas jena: efektivan plenan scipovon de tiu lingvo
atingas nur tre malgranda procento de la lernintoj el landoj alilingvaj; el
bilanco inter la tempo kaj mono elspezitaj en la lernado chu de la angla
chu de Esperanto kaj la efektiva uzkapablo akirita rezultas ke fiaskis ne
Esperanto sed la angla. Fine, plena kono de la morfologia strukturo kaj
frazkonstruado de Esperanto facile transiras de unu al alia generacio, char
oni transdonas la kapablon uzi la potencialajn esprimkapablojn de la
lingvo; temas pri mekanismo kiu, kiam oni ghin alproprighis, funkcias
automate. Tio chi tute ne eblas inter la ne denaskaj parolantoj de la angla.

Je la fino la prelegintoj respondis al pluraj demandoj de la publiko.

Kiel lasta punkto de la posttagmeza programo oni proklamis la venkintojn de
la literatura konkurso "Renato Pennazio", starigita de T.E.C. pri la temo
"Esperanto: okazo por eksterordinaraj renkontighoj":
1.- Pierisa Cardone, el Torino
2.- Ermigi Rodari, el Milano.
3.- Michela Lipari, el Romo.

La premiitoj ricevis ekzempleron de la lasta eldono de PIV.
Honorajn menciojn meritis Pasqualina Landolfi, el Napolo, kaj la torinanoj
Armando Zecchin kaj Alberto Capella.

Vespere, multnombraj torinaj klubanoj kaj gastoj de proksimaj kaj
malproksimaj urboj renkontighis en la kluba sidejo por komuna vespermangho.

El la posttagmezaj oficialaj paroladoj kaj la neformalaj vesperaj amikaj
babiladoj venis novaj entuziasmo kaj ideoj por la antauenigo de la
poresperanta aktivado "piede de la montoj".

Pedro Aguilar Solà


Molise: corso e seminario nelle prossime settimane

28 aprile esami di esperanto ( I grado) presso il Liceo Linguistico "D.
De Gennaro" di Casacalenda (CB) in collaborazione con la Cattedra di
Esperanto di Napoli. Per informazioni :
tony.63 at katamail.com

7 maggio ore 15,30 presso l'Universit del Molise ci sar il seminario
"Esperanto: una lingua per l'Europa e per il mondo"
nell'ambito del ciclo di seminari denominato "Viaggio nelle lingue
d'Europa" organizzato dal Centro Linguistico d'Ateneo ( facolt di
scienze della comunicazione in via De Santis a Campobasso). Per
informazioni: centrolinguistico at unimol.it

"Antonio De Cristofaro"


IJK-2009 en Cxehio !!!!

Estimataj,

La estraro de TEJO decidis ke plezuran taskon de organizado de IJK en
2009 havas la Cxeha Esperanto-Junularo, kune kun Germana kaj Pola
Esperanto-Junularoj, kaj IJK 2009 okazos en urbo Liberec, Cxehio.

Vildana Delalicx
"oficejo at tejo.org"
nome de la Estraro de TEJO

fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.huMaggio 2008 - Esperanto a Terrafutura

Vi informo che anche questanno lEsperanto avrà il suo posto a
Terrafutura ( www.terrafutura.it ).
La mostra-convegno internazionale, ad ingresso libero, si terrà dal 23 al
25 maggio alla Fortezza Da Basso di Firenze.
Vi invito a visitare la mostra ed a contribuire al presidio della nostra
postazione dove saranno fornite informazioni e sarà distribuito materiale
informativo e didattico.
Vi prego di segnalarmi la vostra disponibilità in maniera da poter coprire
con facilità tutto il tempo.

Carlo Matteini
328 4675078
carlomatteini at libero.it


Esperanto oficiale en la pagharo de la Monda Socia Forumo

Esperanto aperas oficiale en la pagharo de la Monda Socia Forumo.
http://www.forumsocialmundial.org.br

Nun ni havas grandan shancon por ke Esperanto ighu la internacia lingvo de
la alimondanoj.

Per la MSF-Monda Socia Forumo, multaj homoj havos la unuan kontakton kun
Esperanto, sed ili vidos ghin ne kiel la lingvo de la estonto. Ili vidos
ghin kiel utila lingvo, kiu ebligas al ili legi tekstojn en la araba, rusa,
japana, ktp, NUN .

La estraro de la MSF multe fidis je nia laboro, kaj ni devas nun meriti tiun
fidon.

Ni chiuj klopodu traduki tekstojn kaj varbi novajn tradukantojn.

Bonvolu disvastigi la novajhon al multaj homoj kaj peti helpon de
kunlaborantoj.

http://parolumondo.com/forumo/ (kunlabori)

Emilio
San-Paulo - Brazilo


Debato pri komunecoj inter islamo kaj aliaj tradicioj

La prezidanto de la nova Islama Esperanto-Asocio por Interkultura
Dialogo, Saeed Ahmad, inciatis debaton pri islamo kaj la komunajhoj
inter ghi kaj kaj aliaj tradicioj en la listo:
.

Por alighi kaj kundiskuti sendu mesaghon al:
.

Amike

~ ~ ~
Renato Corsetti/Korseti, Via del Castello, 1, IT-00036 Palestrina
Italujo
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia