"Nova Sento in Rete" n. 719 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 719     2011-01-22
> Esperanto: istruzioni per l'uso - Kio esas SAT? (2a parto)
> Contributi finanziari ai Gruppi FEI per l'attività informativa
> Torino 2011 - Kongreso por chiuj - kongreso por vi
> http://esperanto.torino.it/ - Novità sul sito del Centro Esperanto di Torino
> 27 Gennaio - Parma - Conferenza: Esperanto, la lingua pericolosa
> 26a de Marto - Lugano (CH) - Svisa Kongreso
> Majo-Junio 2011 - Tuluzo (Francio) - Dumonata volontula servo


  Contenuto
Esperanto: istruzioni per l'uso - Kio esas SAT? (2a parto)
Vidu la unuan parton en NSiR 717

SAT, ne estante partipolitika, sed nur kleriga, eduka, kultura organizo, celas, ke gxiaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la politikaj kaj filozofiaj skoloj aux sistemoj, sur kiuj sin apogas la diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj ; per komparo de faktoj kaj ideoj, per libera diskutado gxi celas malebligi cxe membroj la dogmigxon de la instruoj, kiujn ili ricevas en siaj apartaj medioj.

Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de racie elpensita lingvo kaj gxia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, gxuste kompreni kaj prijugxi ideojn, tezojn, tendencojn, kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aux plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta sxtupo de civilizo kaj kulturo.

VIDU en: <http://satesperanto.org/>http://satesperanto.org/
KAJ en: <http://satesperanto.org/Statuto-de-Sennacieca-Asocio.html?var_recherche=statuto>http://satesperanto.org/Statuto-de-Sennacieca-Asocio.html?var_recherche=statuto
Informas: Carlo BOURLOT < c.bourlot@libero.it > SAT-peranto por Italio. tel (+39) 011-3970477


Contributi finanziari ai Gruppi FEI per l'attività informativa

Regolamento

La Federazione Esperantista Italiana anche per l’anno 2011 ha deciso di assegnare, ai gruppi che ne faranno richiesta, un contributo per una prima iniziativa informativa. Una seconda iniziativa potrà essere finanziata a fine anno in caso di disponibilità di fondi.

1) Le iniziative - possono essere oggetto di contributo tutte le iniziative realizzate allo scopo di informare sull’esperanto quali:
- campagna di annunci su giornali cittadini o di affissione di manifesti per informare su corsi di esperanto o su conferenze sull'esperanto e sui problemi linguistici ad esso collegati o su altro evento.
- presenza a manifestazioni locali con un tavolo informativo, volantinaggio, ecc.
- conferenza sull'esperanto anche con, ad esempio, presentazione di uno degli ultimi libri e/o opere che si riferiscono al mondo esperantista.

2) Modalità di richiesta - I gruppi esperantisti, regolarmente costituiti, possono richiedere alla Federazione Esperantista Italiana contributi per attività informative da svolgere entro il 2011 inviando una richiesta di contributo che specifichi:
- il tipo di attività per cui si richiede il contributo;
- lo scopo e/o le finalità dell’iniziativa;
- l’importo complessivo di spesa previsto;
- la disponibilità a fornire contestualmente la documentazione contabile che attesti le spese sostenute che dovranno essere fatturate alla FEI per poter poi costituire il rendiconto giustificativo da presentare alle autorità competenti.
La richiesta deve essere inviata alla segreteria FEI con una lettera a firma del presidente del gruppo e con una breve descrizione del progetto. La lettera può essere inviata anche a mezzo fax allo 02 58100857 o all’indirizzo “ fei@esperanto.it” allegandola (a mezzo scanner) ad una lettera in posta elettronica.

3) Assegnazione dei contributi – Il Comitato Esecutivo della FEI, man mano che perverranno le richieste, provvederà all’assegnazione dei contributi secondo i seguenti criteri:
- per i progetti è prevista la copertura integrale delle spese fino a 300 euro;
- per gli importi di spesa eccedenti i 300 euro e fino a 500 copertura al 60% .

In caso di disponibilità residua dei fondi stanziati a fine anno si potrà decidere di:
- aumentare la percentuale di rimborso del contributo, da 300 a 500 euro, fino al 100%;
- aumentare ulteriormente il contributo per progetti che prevedano una spesa superiore ai 500 euro e che vengano ritenuti particolarmente validi.
- finanziare eventuali seconde iniziative per cui i gruppi abbiano richiesto il contributo

4) Certificazione della spesa - I contributi verranno erogati solo in presenza di documentazione della spesa effettuata, legalmente valida, che deve essere intestata alla FEI.


Torino 2011 - Kongreso por chiuj - kongreso por vi

Jam estas tre progresintaj la preparlaboroj por la 78a Kongreso de Esperanto, kiu okazos en Torino, Italujo, de la 20 ghis la 27a
de augusto 2011.

Ankorau du semajnoj por shpari alighante.

La chefajn trajtojn de nia kongreso mi volas al vi nun resumi.

Kongreso por chiuj

Ni speciale zorgas programon por chiuj eblaj kongresanoj:
Lertaj esperantistoj - povas elekti inter du malsamtemaj plurtagaj
seminarioj: "Kaj nun ni estu europanoj" kaj "Esperanta teatra literaturo".
La unua estos gvidata de s-ano Bertrand Hugon. Tiu seminario estas
subvenciata de Europa Konsilantaro kadre de la Projekto Daura Lernado,
subprojekto Grundtvig, sekve 20 eksterlandaj partoprenantoj al ghi ricevos
kontribuon al la kongresaj kostoj.
La dua, pri Esperanta teatra literaturo, estos gvidata de s-ano Paul
Gubbins.
Ankau estos pluraj prelegoj, kaj nokta debatserio pri Zamenhof,
profeto de Europo, gvidata de s-ano Davide Astori.
Lernemaj esperantistoj - havos je dispono du malsamnivelajn
perfekigajn kursojn La superan gvidos s-anino Nina Pietuchowska. La
gvidanton de la paroliga ni diskonigos en venontaj semajnoj. Ankau okazos
rapida kurso de la itala lingvo, kiun gvidos s-ano Davide Astori.
Baldauaj esperantistoj - povos sekvi la enkondukan lingvan kurson de
Anna Lowenstejn.
Chiuj - povos alighi al la chiutagaj ekskursoj (duontagaj kaj
tutttagaj) por viziti Torinon, kiu ghuste chijare festas la 150an datrevenon
de sia estigho kiel unua chefurbo de unuighinta Italujo, ghiajn multnombrajn
kaj tre gravajn muzeojn, kaj la chirkauan regionon Piemonto.
Junaj esperantistoj - trovos ampleksan programon por si, speciale
zorgita de Itala Esperantista Junularo kaj de Michael Boris Mandirola. Ghi
disvolvighos dum chiuj tagoj kaj, kompreneble, ankau dum chiuj noktoj, ghis
tre malfrua horo.
Adoleskaj esperantistoj - trovos programon por si, prizorgata de
stabo lau projekto de Paola Nigrelli Perna.
Infanaj esperantistoj - havos specialan ludejon, ankau planita de
Paola Nigrelli Perna, kie ili estos stimulataj plibonigi sian lingvouzon.
Tio permesos al la gepatroj plene partopreni la kongreson tamen restante en
la sama konstruajho kiel siaj infanoj. Bonvolu antauanonci viajn infanojn!
Muzikemuloj - ricevos chiun vesperon gravan koncerton de esperantaj
artistoj inter la plej famaj tutmonde.

Kongreso malmultekosta

La aligho al la kongresaj laboroj estas nun, en la unua
alighperiodo, nur 60 euroj. Sed la junaj personoj (ghis 30 jaroj), la
handikapitoj kaj la eksterlandanoj pagas nur duonan kotizon, do nur 30
eurojn
ghis la 31a de januaro 2011.
Ankau loghi kaj manghi estas malmultekoste.
Eblas loghi en la 4-stela kongresejo au en la apuda hotelo Crimea,
kontrau nur 65 euroj tage (loghado en dulita chambro kaj tri kompletaj
manghoj en la kongreseja restoracio). Eblas elekti unulitan chambron per
suplemento de 15 euroj tage.
Eblas loghi en la apuda studenta loghejo, en unulitaj chambroj kun
dusho (sed necesejoj en la koridoro) kontrau nur 45 euroj tage (loghado en
unulita chambro kun matenmangho en la studenta loghejo kaj du kompletaj
manghoj en la kongreseja restoracio). Eblas ankau nur loghi (loghado en
unulita chambro kun matenmangho en la studenta loghejo), mem zorgante pri la
chefaj manghoj, kontrau nur 30 euroj tage.
Eblas loghi en la tendaro kostruata de la nacia civila defendo en la
parkejo de la kongresejo kontrau nur 35 euroj tage (loghado en kvarlita
tendo kaj tri kompletaj manghoj en la kongreseja restoracio; banejoj kaj
dushoj trovighas en la kongresejo, je 50 m distanco). Eblas ankau nur loghi
(loghado en kvarlita tendo kun matenmangho en la kongresejo), mem zorgante
pri la chefaj manghoj, kontrau nur 20 euroj tage.
Chiuj tiuj prezoj estas po-tagaj, sed
en nia kongreso, la 7an tagon la kasisto ferias...
do, se vi restas chiujn 7 kongresajn tagojn, vi pagos nur 6.

Alighu nun
Vizitu la kongresajn paghojn

http://kongreso.esperanto.it/

kaj alighu nun. Vi trovos tie chiujn kondichojn, la skemon de la programo, la liston de la jam alighintaj
kongresanoj. Se vi venas el lando, de kie vi bezonas vizon al Italujo,
alighu kiel eble plej rapide - ni tuj liveros al vi la bezonatan
invitleteron: la kondichoj estas listigitaj en la kongresaj paghoj.

Dankon... ni atendas vin en Torino!

--------------------------------------------------
Renato Corsetti
Via del Castello, 1 00036 Palestrina, Italujo
renato.corsetti@esperanto.it


http://esperanto.torino.it/ - Novità sul sito del Centro Esperanto di Torino

Il Centro Esperanto di Torino è lieto di invitarvi a visitare il proprio sito http://esperanto.torino.it/

Nella sezione Cultura http://esperanto.torino.it/nova/?page_id=648 è stata
appena aggiunto l'intero catalogo della nostra biblioteca, accessibile anche
direttamente attraverso questo collegamento:
http://esperanto.torino.it/nova/?page_id=617

Inoltre nella pagina principale trovate un nuovo articolo con le ultime
lettere inviate a La Stampa o scambiate sul tema La Torre di Babele.

Simone Barbero
Centro Esperanto di Torino


27 Gennaio – Parma – Conferenza – Esperanto, la lingua pericolosa

Giovedì 27 gennaio, alle ore 11,00 presso la Biblioteca Guanda in Vicolo delle Asse 5
Francesco Ciracì

ESPERANTO,
LA LINGUA PERICOLOSA

Morire per un sogno di internazionalità.
Perché gli esperantisti furono perseguitati dai regimi nazi-fascisti (e non solo).

Introduce: Davide Astori
Linguista, università di Parma

Fra le vittime del Nazionalsocialismo, una delle “categorie” perseguitate fu quella degli esperantisti, per il solo fatto di proporre una lingua pianificata come strumento di comunicazione fra uomini di diverse nazioni: dai diversi regimi nazifascisti l’esperanto fu definito, riprendendo le parole dirette di Hiltler nel “Mein Kampf”, come uno dei mezzi attraverso il quale il potere pluto-giudeo-massonico mirava al pieno dominio del mondo, anche sobillando e appoggiando le nuove istanze comuniste del tempo. E paradossalmente, gli esperantisti subirono uno stesso trattamento anche in URSS, durante il periodo delle Purghe Staliniane, poiché considerati ebrei e “spioni” dei poteri occidentali e anti-rivoluzionari.
Presenterà queste tematiche, giovedì 27 alle ore 11 presso la Biblioteca “Guanda”, Francesco Ciracì, che proprio su questo argomento sta terminando la stesura della sua tesi di laurea. Introdurrà l’incontro, promosso dall’associazione esperantista parmigiana “G. Canuto”, Davide Astori, linguista dell’Università di Parma, relatore del lavoro.
Ricordando il grande dramma delle persecuzioni del Nazismo da un’ottica meno usuale, una occasione per comprendere il contributo fondamentale del multilinguismo e del multiculturalismo per il benessere del Continente europeo, riflettendo sull’importanza delle lingue nel loro imprescindibile valore identitario, e dell’esperanto nello specifico, come vessillo di incontro, contatto, scambio, dialogo a livello internazionale.


26a de Marto - Lugano (CH) - Svisa Kongreso

Karaj italaj gesamideanoj,

Bv veni al Lugano la 26an de marto 2011!
Ni kunvenos en Hotelo Pestalozzi. Por mendi chambron, bv uzi jenan retadreson: pestalo che <http://bluewin.ch>bluewin.ch
Se vi deziras alighi al la komuna tagmangho, bv mendi rekte al mi. Ni tre antaughojas renkonti vin.

Elkore salutas Mirejo Grosjean, kun-prezidanto de Svisa Esperanto Societo

SVISA ESPERANTO SOCIETO
Mireille Grosjean
mirejo.mireille CHE <http://gmail.com>gmail.com.


Majo-Junio 2011 - Tuluzo (Francio) - DUMONATA VOLONTULA SERVO

Saluton al chiuj!

Chu vi deziras loghi malmultekoste du monatojn en Tuluzo, malkovri belegan
regionon, ghui la vivon en vigla kaj agrabla urbo?

Chu vi pretas samtempe partopreni esperantajn aranghojn kaj foje helpi en
projektoplena esperanta asocio?

Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo gastigos vin en majo kaj junio 2011!

Nur unu volontulon au volontulinon ni serchas, malpli ol 30-jaragha,
nefranclingvanon, kiu sufiche bone parolas esperanton.

- NI pagos por la loghado, la manghoj, kaj la vojaghkostoj en la regiono
(kunlima sumo).

- VI pagos la vojaghkostojn por veni kaj reiri.

ATENTU : Tiu volontula servo ne estos oficiala, ghi estos interkonsento
pri gastigado en Tuluzo kontrau helpo al nia asocio.

Por kanditatighi, por pli da informoj:
http://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=PagxoVolontulo

Au skribu al Marion Quenut (respondeculino pri la projekto) :
esperanto.toulouse@free.fr
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia