• Francesco Pignatelli – Prezidanto
 • Francesco Amerio – Vicprezidanto, redaktado de “ItInFo” kaj rilatoj kun lokaj grupoj
 • Luigi Fraccaroli – Sekretario, informado al neesperantistaj junularaj asocioj
 • Stefania Pastre – Kasistino
 • Anna Cosenza – Administrado kaj kunordigado de Internacia Junulara Festivalo
 • Alessandro Amerio – Informado al esperantista gazetaro kaj rilatoj kun eksterlandaj esperantistaj junularaj asocioj
 • Marco Angoscini – Prizorgado de IEJ-adresaro kaj serĉado de festivalejoj
 • Marino Carpignano – Redaktado de “Nova Sento” kaj pretigado de informiloj
 • Paola de Luca – Programo de Internacia Junulara Festivalo

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Anna Barbara Hermann – Agado en Supra-Adiĝo
 • Giovanna Licciardello – Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj
 • Paola Nigrelli – Prizorgado de IEJ-arĥivo
 • Francesco Scattolin – Dissendado de “Koncize”
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Norberto Saletti – Poŝta fako

 • Francesco Pignatelli – Presidente
 • Francesco Amerio – Vicepresidente, redattore di “ItInFo” e responsabile delle relazioni con i gruppi locali
 • Luigi Fraccaroli – Segretario e responsabile dell’informazione delle associazioni giovanili non esperantiste
 • Stefania Pastre – Cassiera
 • Anna Cosenza – Amministratrice e coordinatrice del Festival Giovanile Internazionale
 • Alessandro Amerio – Informazione della stampa esperantista e rapporti con le associazioni esperantiste giovanili straniere
 • Marco Angoscini – Mantenimento dell’indirizzario IEJ e ricerca di possibili sedi per il Festival Giovanile Internazionale
 • Marino Carpignano – Redazione di “Nova Sento” e preparazione di materiale informativo
 • Paola de Luca – Programma del Festival Giovanile Internazionale

COLLABORATORI ESTERNI

 • Anna Barbara Hermann – Attivismo in Alto Adige
 • Giovanna Licciardello – Relazioni con il Ministero degli Affari Esteri
 • Paola Nigrelli – Gestione dell’archivio IEJ
 • Francesco Scattolin – Distribuzione di “Koncize”
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Norberto Saletti – Attività postali