Itala Esperantista Junularo (IEJ) estas junulara kultura asocio kiu celas disvastigi Esperanto-scion ĉe italiaj junuloj, kaj doni al siaj anoj okazojn por kultura kresko. Tial:

 • Ĝi kunordigas kaj antaŭenpuŝas la agadojn kaj iniciatojn de junaj italiaj esperantistoj;
 • Ĝi organizas renkontiĝojn, kunvenojn kaj seminariojn por progresigi Esperanto-kulturon kaj plibonigi la konojn kaj organiz-kapablojn de siaj anoj;
 • Ĝi organizas internaciajn renkontiĝojn, en Italio kaj eksterlande, ankaŭ danke al kunlaboro de junularaj Esperanto-asocioj el aliaj landoj.
(el la artikolo 2 de la Regularo)IEJ estas nepolitika, nereligia, neprofitcela asocio; ĝin ekonomie subtenas nur ĝiaj membroj mem, aŭ publikaj organizaĵoj, kiuj rajtas subteni unuopajn kulturajn iniciatojn Ĝi ne rolas kiel entrepreno kaj ĉiuj ĝiaj kunlaborantoj estas ne pagendaj volontuloj.

IEJ estas la junulara sekcio de Itala Esperanto-Federacio, kiu posedas la saman Statuton kaj statuson de senprofita morala institucio (“Ente morale”, laŭ la itala leĝo DPR n. 1720 de la 28-a de junio 1956). El internacia vidpunkto, IEJ estas italia landa asocio de TEJO, Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, kiu same kiel Universala Esperanto-Asocio havas oficialajn rilatojn kun UNESKO.

Itala Esperantista Junularo apartenas al la malgranda aro da organizaĵ kiuj rajtas ricevi, de la italia Ministrejo pri Eksterlandaj Aferoj, subvenciojn por organizado de junularaj kulturaj interŝanĝoj kun pluraj landoj. Ĝi krome anas la Interasocian Komisionon de la ministrejo.

Inter la Ĉefaj agadkampoj de IEJ, menciindas la jenaj:

 • Disdonado de informoj kaj financa subteno al italiaj junuloj kiuj intencas vojaĝi eksterlanden (ekzemple, per Pasporta Servo eblas ricevi liston de milo da adresoj de eksterlandaj familioj kiuj deziras gastigi esperantistojn ĉe si;
 • Informado pri Esperanto, pri la agadoj de IEJ kaj pri la iniciatoj de la eksterlandaj samrangaj asocioj;
 • Organizado de seminarioj por aktivuloj pri specifaj temoj;
 • Organizado ĉiujara de Internacia Junulara Festivalo, kiun partoprenas ĉiujare pli ol 150 junuloj, plejparte eksterlandanoj;
 • Organizado kaj mastrumado de koncertoj kaj turneoj de esperantlingvaj muzik- kaj teatrogrupoj en Italio.

 La Gioventù Esperantista Italiana – Itala Esperantista Junularo (IEJ) è un’associazione culturale giovanile che ha il fine di divulgare l’esperanto tra i giovani e di fornire ai suoi associati delle occasioni di sviluppo culturale. A questo scopo:

 • Coordina e favorisce le attività e le iniziative dei giovani esperantisti italiani;
 • Organizza incontri, convegni e seminari per contribuire allo sviluppo della cultura esperantista e per migliorare le conoscenze e le capacità organizzative dei propri associati;
 • Organizza incontri internazionali in Italia e all’estero, anche in collaborazione con le associazioni esperantiste giovanili di altri paesi.
(dall’articolo 2 dello Statuto)L’associazione è estranea per statuto ad ogni ideologia politica e ad ogni fede religiosa, non ha fini di lucro ed è finanziata esclusivamente dai propri associati o da Enti di diritto pubblico relativamente a specifiche iniziative culturali. Essa non svolge attività d’impresa e tutti i suoi collaboratori sono volontari non retribuiti.

La IEJ è la sezione giovanile della Federazione Esperantista Italiana, della quale condivide lo Statuto e la condizione di Ente Morale (DPR n. 1720 del 28 giugno 1956).

Sul piano internazionale, la IEJ è la sezione italiana di TEJO, l’Organizzazione Mondiale della Gioventù Esperantista, che con l’UEA, l’Associazione Universale di Esperanto, è membro consultivo dell’UNESCO.

La Gioventù Esperantista Italiana fa parte del ristretto gruppo di associazioni giovanili titolate dal Ministero degli Affari Esteri ad usufruire delle sovvenzioni per l’organizzazione di scambi giovanili internazionali con numerosi paesi. È inoltre membro della Commissione Interassociativa dello stesso ministero.

Fra le principali attività della Gioventù Esperantista Italiana segnaliamo:

 • Distribuzione di informazioni e di facilitazioni economiche ai giovani che intendono viaggiare all’estero (ad esempio, attraverso il Servizio Passaporto, si ha accesso a migliaia di indirizzi di famiglie estere disposte ad ospitare);
 • Informazione sull’esperanto, sulle attività dell’associazione e sulle iniziative delle consociate estere;
 • Organizzazione di seminari per attivisti su temi specifici;
 • Organizzazione annuale del Festival Giovanile Internazionale, cui partecipano ogni anno oltre 100 giovani da tutto il mondo;
 • Organizzazione di concerti e tournée di gruppi musicali e teatrali esperantisti in Italia.